PAKALPOJUMS

ELEKTRISKI MĒRĪJUMI

Elektriskie mērijumi

ELEKTRISKI MĒRĪJUMI

Elektroinstalācijas pārbaude ir nepieciešama pieņemot ekspluatācijā privatmājas, ka arī reizi 10 gados atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem. Atzinumu un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju no sertificētiem elektrospeciālistiem pieprasa vietējā būvvalde pie objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

powerup veic šādus mērījumus:

 • Izolācijas pretestības mērījumi līdz 5000V
 • Cilpas – “Fāze – Nulle” mērījumi
 • Kontaktu pārējas pretestības mērījumi
 • Zemējuma pretestības mērījumi
 • Zemes īpatnējās pretestības mērījumi
 • Gaismas intensitātes mērījumi
 • Zibensaizsardzības sistēmas mērīšana
 • Virsmas elektriskās pretestības mērījumi (grīdas, sienas)
 • Termomērījumi izmantojot termokameru

Sastādam visa veida dokumentāciju:

 • Elektroinstalācijas pārbaudes akts
 • Elektroinstalacijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts
 • Zemējuma pretestības pārbaudes akts
 • Zibensaizsardzības pārbaudes akts
 • Izolācijas pretestības pārbaudes akts

mērījumu Pārbaude privātmājai

Kas jāzina pirms pārbaudes?

Lai speciālists varētu veikt elektroinstalācijas pārbaudi, vispirms ir jāpārliecinās, vai tā ir pabeigta. Apgaismojuma slēdžiem un kontaktligzdām ir jābūt saskrūvētām un elektriskajām sadalnēm jābūt pabeigtām.

Kādas ir izmaksas?

Katra privātmāja ir tehniski savādāka un izmaksas veidojās no vairākiem faktoriem. Tāpēc pirms vēlaties noskaidrot izmaksas jums jāzin:

 1. Vai Jānodod ekspluatācijā ir tikai privātmāja? Varbūt arī teritorijā ir atsevišķa pirts ēka vai garāžas ēka, kura arī tajā skaitā ir jānodod espluatācijā?
 2. Cik kopumā ir elektriskās sadalnes?


Ja varēsiet atbildēt uz šiem jautājumiem cenu par pārbaudi varēsiet noskaidrot telefoniski.

Pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar:

 1. Ēku iekšējā elektroinstalācija noteikumiem;
 2. Ugunsdrošības noteikumiem.

Kādi mērījumi tiek veikti pārbaudes laikā?

 • Izolācijas pretestības mērījumi līdz 5000V
 • Cilpas – “Fāze – Nulle” mērījumi
 • Kontaktu pārējas pretestības mērījumi
 • Zemējuma pretestības mērījumi
 • Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude
 • Termomērījumi izmantojot termokameru

mērījumu Pārbaude uzņēmumiem

Kādi ir Normatīvie akti?

Elektroinstalācijas pārbaude tiek veikta saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238

Cik bieži ir jāveic pārbaudes?

Pārbaudi veic reizi desmit gados;

 • Ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
 • Ja objektā ir ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Kā notiek pārbaude?

Pārbaudes laikā tiek apsekots viss objekts kopumā. Tiek apsekotas visas telpas. Pārbaude elektroietaisēm tiek veikta gan vizuāli gan instrumentāli.

Kādi mērījumi tiek veikti?

 • Kabeļu izolācijas pretestības mērījumi;
 • Zemējumvada (aizsargvada) metāliskās saites pārbaude;
 • Zemējuma kontūra pretestības pārbaude;
 • Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude;
 • Termopārbaude elektriskajām sadalnēm un nozarkārbām.

Kādus dokumentus saņemšu pēc pārbaudes?

Pēc darbu veikšanas tiek sagatavota elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija, kura sastāv no:

 • Titullapa
 • Saturs
 • Lēmums par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā
 • Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Uzņēmuma reģistrācijas apliecība
 • Atzinums
 • Elektroinstalācijas pārbaudes akts
 • Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts
 • Defektu akts (ja ir konstatētas nepilnības)
 • Elektriskās vienlīnijas shēmas
 • Sertifikāts (Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude)
 • Mēraparātu kalibrēšanas sertifikāti

Cik ilgā laikā tiek sagatavota dokumentācija?

 • Mazie objekti 1-2 darba dienu laikā;
 • Vidējie objekti 3-7 darba dienu laikā;
 • Lielie objekti 8-12 darba dienu laikā.

Powerup kvalifikācija

Uzņēmumā strādā sertificēti būvspeciālisti, kuri ir ieguvuši Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEAA) sertifikātus atbilstoši ministru kabineta noteikumiem Nr. 610. Uzņēmums ir tiesīgs veikt elektroinstalācijas pārbaudes.
Kā arī viena no uzņēmuma pamatnostādnēm ir patstāvīgi attīstīties un tāpēc šī mērķa sasniegšanas tiek iegūtas jaunas profesionālās zināšanas apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus un kursus.

Būvspeciālista un apmācības sertifikāti:

Būvspeciālista un apmācības sertifikāti:
Seminārs – Jaunie ugunsdrošības noteikumi, būvuzraudzības aktualitātes (12.10.2016.)
Apliecība – Profilaktiskie mērījumi (24.10.2015.)
Mācību seminārs ELINTOS – termografija un radiometriskie mērījumi elektriskajos tīklos (11.5.2018)

Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija

Pēc pārbaudes tiek sagatavota kvalitatīva un pārskatama elektroinstalācijas pārbaudes dokumentācija, kura būs atbilstoša visiem spēkā esošajiem noteikumiem. Dokumentāciju Jūs varēsiet iesniegt būvvaldē vai uzrādīt tās pieprasītājiem, kā piemēram apdrošinātāju kompānijām. Shēmas tiks iesniegtas arī elektroniskā autocad formātā.

Dokumentācija sastāv no:

01. Titullapa
02. Saturs
03. Lēmums par komersanta reģistrāciju būvkomersantu reģistrā
04. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
05. Uzņēmuma reģistrācijas apliecība
06. Atzinums
07. Elektroinstalācijas pārbaudes akts
08. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts
09. Elektriskās vienlīnijas shēmas
10. Sertifikāts (Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude)
11. Mēraparātu kalibrēšanas sertifikāti
12. Zemējumietaises shēma
13. Zibensaizsardzības sistēmas shēma

powerup pieredze

Sadarbojamies ar dzīvojamo māju īpašniekiem vai būvuzņēmējiem, lai sagatavotu elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju priekš būves nodošanas ekspluatācijā. Esam jau pārbaudījuši un sagatavojuši dokumentācijas jau lielam skaitam dzīvojamo māju.

Publiskais sektors:

Elektroinstalācijas pārbaude reizi desmit gados tiek veikta atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem. Uzņēmumam ir uzkrāta liela pieredze sadarbojoties ar pašvaldības iestadēm. Esam veikuši pārbaudes visa veida valsts un pašvaldību iestādēs.

 • Novadu domes ēkas
 • Ārstniecības iestādēs
 • Valsts sociālās aprūpes centros
 • Mūzikas skolās
 • Muzejos
 • Bērnudārzos
 • Tirdzniecības centros
 • U.c.

Privātais sektors:

Uzņēmums sadarbojās ar privatpersonām, privātajiem uzņēmējiem un kooperatīviem veicot elektroinstalācijas pārbaudi viņu pārziņā esošajos īpašumos.

 • Daudzdzīvokļu ēkas kooperatīvos
 • Uzņēmuma ražošanas telpās
 • Dīzeļdegvielas termināļos
 • Izklaides telpās
 • Tirdzniecības telpās
 • Dzīvojamās telpās kā dzīvokļi un privātmājas
powerup p burts logo

sazinies ar mums jau šodien!

Mums ir pierādīta pieredze veiksmīgu projektu laika izpildes termiņos un plānotā budžeta ietvaros, kā arī mēs lepojamies ar savu spēju sadarboties ar klientiem un citām projektā ieinteresētajām personām, lai sasniegtu labākos iespējamos rezultātus.